Frissítse Flash lejátszóját!
Csak a n?‘knek

EMAS, ISO, KIR minősítés

nyomtatható verzió

EMAS, ISO, KIR minősítés

A munkahely a második - sőt, sokaknak az első számú - otthon, ezért nagyon fontos, hogy mind a körülmények, mind pedig a munka folyamata ember- és környezetbarát legyen. A vállalkozás minden tevékenysége és bevétele a környezetből elvett erőforrásokra és alapanyagokra támaszkodik. Mindannyian a Föld erőforrásaitól függünk és jelenleg a vállalatok viselkedésén és felfogásán is nagyon sok múlik: mennyi marad, mennyit hagyunk megújulni?
Sok esetben roppant pazarlóak a termelő folyamatok és kis optimalizálással, hatékony erőforráshasználat, környezettudatos vállalatirányítás révén mind környezeti-, mind gazdasági megtakarításokat érhet el a cég (például csökkenti a csomagolás mértékét, újrahasznál csomagolóanyagokat, nagyobb arányban gyűjt szelektíven). Ebben segítenek a környezetközpontú irányítási rendszerek, melyek az állapotfelméréstől a visszaellenőrzésig magukba foglalnak mindent, s erről hitelesített minősítést is adnak.

emas_02

ISO 9001:2008 Minőség - minőségirányítási rendszer (MIR)
ISO 14001:2004 Környezet - környezetközpontú irányítási rendszer (KIR)
ISO 28001:2003 Munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszerek
ISO 22000:2005 Élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek - élelmiszerlánc biztonság
ISO 27001 Információ biztonság

emas_05 emas_06

ISO 14001 szabvány

emas_08

Fontos, hogy az alábbi feltételek teljesüljenek a szabvány alkalmazása során:

 • Elkötelezett vezetőség: a vállalat különböző ágazataiban (felső vezetés, K+F, anyaggazdálkodás, gyártástechnológia, üzemfenntartás, karbantartás, marketing, logisztika, kontrolling)
 • Erőforrások biztosítása: személyi és technikai
 • Felelősségek, hatáskörök rögzítése
 • Módszeresség: PDCA követése
 • Megfelelő alkalmazástechnika: ügyfél és vetélytárs elemzés
 • Dolgozók bevonása: kommunikáció és tudatosság fejlesztés

Kötelezettségek:

 • Hatásértékelés, kockázatértékelés: tevékenység, termék, szolgáltatás környezeti tényezőinek és hatásainak azonosításához,
 • Környezeti teljesítés: követése és szükség esetén beavatkozás
 • Környezeti megfelelés: külső és belső érdekelt felek
 • Folyamatos fejlesztés: PDCA (Plan-Do-Check-Act)

A környezetközpontú irányítási rendszerek működtetésénél fontos, hogy a vállalat meghatározza és dokumentálja a KIR alkalmazási területét. A tervezés (PLAN) során a környezeti tényezőkre (levegő, felszíni- és felszín alatti vizek, földtani közeg, ökoszisztéma) ható káros és hasznos környezeti hatások kockázatbecslése szükséges. Az ok-okozati összefüggés feltárásával a jelentős tényezők megadhatók, súlyozhatók és számszerűsíthetők. A jogszabályi és egyéb követelmények folyamatos aktualizálása, felelősök, határidők megszabása és a beszállítók auditásása szükségszerű. A környezetpolitika tartalmazza a célokat, előirányzatokat és a környezeti programokat. Ehhez szükséges a környezeti teljesítmény figyelemmel kísérése, rövid és hosszú távú célok kijelölése, szemléletformálás, kommunikáció, gamification, határidők meghatározása.

A bevezetés és működtetés (DO) során elengedhetetlen az erőforrások, szerepek, stratégia, felelősségi kör és hatáskör meghatározása és kijelölése. A stratégia kialakításához jó eszköz lehet a SWOT (strength, weaknesses, opportunities, treats) vagy a PEST (political, economic, social, technological) elemzés. A szemléletformálás, folyamatos továbbképzés és a környezettudatosság erősítése kiemelt szerepet kap a működtetés során (pl. gamification). A belső és külső kommunikáció egyaránt fontos a működtetés során. A KIR dokumentációja történhet kézikönyv, folyamatleírások, eljárások és folyamatdiagram formájában. A működés szabályozása is alapvető része a szabványnak, mely során a jelentős környezeti tényezőkkel, hatásokkal kapcsolatos tevékenységek, beszerzés, tárolás, raktározás, gyűjtés, szállítás, csomagolás, alvállalkozók, beszállítók értékelése, K+F, termék tervezés, folyamattervezés és - szabályozás, karbantartás, üzemfenntartás, havária terv, biztonságtechnika, egészségvédelem, tűzvédelem, kockázatelemzés és az üzemi ellenőrzés mind fontos szerepet kap.

emas_07

Az ellenőrzés (CHECK) alkalmával a mérő és ellenőrző (monitoring) rendszer kiépítése szükségszerű., mely során folyamatosan zajlik a környezeti teljesítés értékelése. A megfelelőség értékelése a jogszabályi és vállalati követelményeknek szerint történik. Amennyiben ez nem teljesül, az okok meghatározása és a helyesbítő intézkedések megtétele nélkülözhetetlen. A dokumentáció és a feljegyzések kezelése a környezeti menedzsment és a nemzetközi szabvány követelményeinek a része. Az elért eredmények és hiányosságok bemutatása többek között a tárolásra és a védelemre vonatkozóan. Az ellenőrzésnek része a belső környezeti audit (ISO 19011) elvégzése, ami egy módszeres, független és dokumentált folyamat. Ennek a folyamatnak a célja az auditkritériumok teljesülése, ellenőrizhető és igazolható feljegyzések készítése, ténymegállapítások megtétele. Elvégzése szükséges az összes tevékenységére és a terméke az auditjelentés.

A vezetőségi átvizsgálás (ACT) a felső vezetőség felelőssége és a feladata a rendszer folyamatos alkalmasságának, megfelelőségének és eredményességének megítélésére. Minden tevékenységre és területre, valamint a termékek, folyamatok és szolgáltatás környezeti szempontjaira vonatkozóan el kell végezni.

SZABVÁNY JELE HAZAI JELZET SZABVÁNY CÍME
ISO 14031 MSZ EN 14031:2001 A környezeti teljesítés értékelése
ISO 14032   A környezeti teljesítés értékelése iparágak szerint
ISO 14040 MSZ EN 14040:1998 Életciklus-értékelés. Alapelvek és keretek
ISO 14041  MSZ EN 14041:2001 Életciklus-értékelés. A cél és a tárgy meghatározása és leltárelemzés
ISO 14042 MSZ EN 14042:2001 Életciklus-értékelés. A környezeti hatások értékelése 
ISO 14043 MSZ EN 14043:2001 Életciklus-értékelés. Az életciklus javítás vizsgálata 
ISO 14062   Környezet orientált formatervezés 
ISO 14063   Környezeti kommunikáció 

A helyzetfelmérés elvégzésének lényege a vállalat területének, a termelési terület és a telephely hatótényezőinek (szennyvíz, zaj, rezgés, bűz, épített környezet, légszennyező anyagok, hulladék, szállítás) megállapítása. A folyamatok, tevékenységek vizsgálata során az input és output oldalhoz köthető környezeti tényezők feltérképezése szükséges az irodai tevékenység, a laborok működése, a karbantartás és a szállítás során egyaránt. Az anyagok és berendezések jellemzőinek és anyagmérlegeinek meghatározása szintén elengedhetetlen. Az energiaellátás és vízigény vizsgálata során a mennyiségek mérlegelése és területi megoszlása nélkülözhetetlen, a veszteségek, fajlagos értékek és hasznosítási lehetőségek meghatározásával egyetemben. A feldolgozási folyamat és a termékvonal elemzése során a környezeti hatások értékelése szükségszerű. A helyzetfelmérés végezhető környezeti hatástanulmány (KHT), életciklus elemzés (LCA), input -output elemzés vagy ökotérképezés segítségével.

Értékeléshez szükséges szempontok:

Felméréshez alkalmazható módszertan:

EMAS -Enviromental Management (Ecomanagement) and Audit-Scheme
emas_03

EU-s szabályozás: 1221/2009/EK
EMAS rendelet
Hazai szabályozás: 1995. évi LIII. tv.
308/2010. nyilvántartásba vétel
EMAS Magyarországon
EMAS logót termékre nem lehet rátenni.
EMAS logó használatára vonatkozó útmutató
Jogszabályok

Fő célok és jellemzők:

 • Környezeti teljesítmény állandó, folyamatos javítása, környezetszennyezés megelőzése (PCDA)
 • Önkéntes részvételen alapuló környezetirányítási rendszer bevezetése (EU rendelet)
 • Környezeti teljesítmény értékelése és fejlesztése
 • EU szabályozásoknak való megfelelés
 • ISO 14001 által alkalmazott szabvány szerinti hitelesítés
 • Zöld marketing - EMAS védjegy alkalmazása a hivatalos iratokon, marketing anyagokon
 • Társadalmi felelősségvállalás
 • Belső kommunikáció és kapcsolatok javítása, alkalmazottak aktív bevonása
 • Környezeti állapotfelmérés
 • Éves környezeti nyilatkozat elkészítése, nyilvánosság tájékoztatása

emas_04

 1. Előzetes környezeti állapotfelmérés: jogszabályi követelmények, jelentős környezeti tényezők, környezeti értékelési szempontrendszerek, jelenlegi környezetvédelmi vezetési gyakorlat és eljárás
 2. Környezeti politika: Környezetvédelmi kérdések, célkitűzések és prioritások, PCDA, jogszabályok betartása, alkalmazottak aktív részvétele és képzése.
 3. Célok, célkitűzések és cselekvési terv: Konkrét reális, érthető, ösztönző és ambiciózus célok és célkitűzések meghatározása, prioritási területek, határidők meghatározása, környezeti mutatók kiválasztása
 4. Bevezetés és működés: Környezeti kézikönyv elkészítése (eljárások, feladatok, utasítások) jogszabályi követelmények, folyamatos képzés, kommunikáció, integrált menedzsment
 5. Ellenőrzés, javító intézkedés, állapotfelmérés a felső vezetés által: Folyamatos ellenőrzés, környezetvédelmi állapotfelmérés, környezetvédelmi vezetési rendszer felülvizsgálata, célkitűzések és projektek ellenőrzése, feladatkörök és határidők megvizsgálása, ellenőrző listák, környezeti audit eredmények megvizsgálása , következtetések megállapítása évente legalább egyszer.
 6. Környezetvédelmi nyilatkozat: A környezeti jelentés tartalmazza a környezetvédelmi politikát, a célkitűzéseket, a legjelentősebb környezeti tényezőket és hatásokat. Leírja, hogy milyen eljárásokat végez annak érdekében, hogy a környezeti hatások a lehetőségekhez képest leginkább csökkenjenek. Az eredményeket és a folyamatosan elvégzett környezetvédelmi feladatokat a nyilvánosság számára hozzáférjezővé teszi.

emas_01

EMAS és a Fenntartható Fogyasztás és Termelés és Fenntartható Gazdaság (Európai Unió 2008.07.16) keretprogram

Az EMAS rendelet és az ISO 14001 szabvány segíti a környezet ügyének a gazdaságba történő integrálását és a környezetvédelmi vezetési rendszer erődösödését a vállalaton belül. A környezettudatos vállalatirányítás és kommunikáció (belső és külső) támogatja a hatékony erőforráshasználat, az ökohatékonyság és az ökológiai lábnyom csökkentésétre vonatkozó stratégiákat. A környezetközpontú irányítási rendszerek (KIR) által tehát nem csupán a vállalat által okozott környezeti hatások csökkenthetők, hanem gazdasági megtakarításokat érhet el a cég. A környezeti audit következményeként hitelesített minősítést is adnak ezek a rendszerek. A környezeti értékelés bevezetésével (ökotérképezés, életciklus-elemzés, CBA, SWOT stb.) és állapotfelmérés által megtámogatható a környezetpolitika és környezeti jelentés, valamint cselekvési és akcióterv készíthető el. A társadalmi felelősségvállalás (CSR) és a környezeti teljesítmény folyamatos javítása (PCDA) igen jelentős a zöld iroda és a környezettudatos vállalatirányítás megvalósulásához.

Források és további hasznos információk:
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0021_Kornyezetmenedzsment/ch05s04.html, http://www.kovet.hu/tudasbazis/kornyezetvedelmi-kiadvanyok/miert-es-hogyan-foglalkozzunk-a-kornyezetvedelemmel, http://www.kovet.hu/tudasbazis/kornyezetvedelmi-kiadvanyok/kornyezeti-teljesitmenyertekeles, http://ec.europa.eu/environment/emas/pdf/factsheet/fs_iso_en.pdf, http://www.kvvm.gov.hu/data/kiadvanyok/kvvm_kiadvany_2.pdf, http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0021_Kornyezetmenedzsment/ch05.html, http://www.ich.hu/emas.html, http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu/ippc-emas.php, http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0021_Kornyezetmenedzsment_rendszerek/ch01s02.html, http://emas.kvvm.hu/

Összeállította: Németh Anna
ÖKO-Pack Nonprofit Kft.
 Bookmark and Share