Frissítse Flash lejátszóját!
Csak a n?‘knek

Hulladék fogalmak, meghatározások

nyomtatható verzió

a_betuae_betub_betucs_betud_betue_betu

ee_betuf_betuGY_betuh_betui_betuk_betul_betum_betuoe_betup_betur_betus_betusz_betut_betuú_betuv_betuZ_betu

A
Anyagában történő hasznosítás
Bármilyen hasznosítási művelet az energetikai hasznosítás kivételével.

Á
Ártalmatlanítás
Minden olyan kezelési művelet, amely nem hasznosítás; a művelet abban az esetben is ártalmatlanítás, ha az másodlagos jelleggel anyag- vagy energiakinyerést eredményez.

Átrakóállomás
A települési szilárd hulladék begyűjtésének és szállításának elkülönítésére szolgáló zárt, körülkerített létesítmény, ahol a települési szilárd hulladékot a speciális gyűjtőjárműből zárt rendszerű konténerbe ürítik, illetőleg a zárt konténert (felépítményt) ürítés nélkül a továbbszállításig ideiglenesen tárolják.

B
Betétdíj

A betétdíjas termék árával együtt felszámított, annak visszaváltásakor a visszaváltójának visszafizetett díj.

Biohulladék
A biológiailag lebomló, parkokból származó vagy kerti hulladék, háztartásokban, éttermekben, étkeztetőkben és kiskereskedelmi tevékenységet folytató létesítményekben képződő élelmiszer- és konyhai hulladék, valamint az ezekhez hasonló, élelmiszer-feldolgozó üzemekben képződő hulladék, mely a zöldhulladékhoz hasonlóan (anaerob, vagy aerob módon (mikroorganizmusok, talajélőlények vagy enzimek segítségével); komposztálással, vagy biogáztermeléssel is kezelhető.

meghatarozas_4

Biológiailag lebomló hulladék
Minden szervesanyag-tartalmú hulladék, amely aerob vagy anaerob úton biológiailag lebomlik vagy lebontható, ideértve a biohulladékot is.

Bölcsőtől a bölcsőig
Ez a filozófia a rendszertervezés egy "élő" megközelítése, mely az ember által létrehozott ipart természeti folyamatokkal (pl. tápláléklánc) modellezi, az anyagokat táplálékoknak vagy tápanyagoknak fogja fel, amelyek biztonságos, egészséges és zárt rendszerben keringenek.

Cs
Csomagolási hulladékok

Fogyasztási célból forgalomba hozott termékek csomagolására használt hulladékká vált összetevője. Anyaga a legkülönbözőbb lehet (műanyag, fa, papír, fém, üveg, textil, kompozit (pl. Tetra-pak), egyéb). Legnagyobb része egyutas, újrahasználatra, újrahasznosításra szánt hányada elenyésző.

Csurgalékvíz
A lerakott hulladékból természetes anaerob folyamatok következtében alakul ki. Veszélyes hulladéknak minősül. Nehézfém-tartalma és egyéb toxikus (mérgező) összetevői miatt különleges kezelést igényel.

D
Deponálás

A települési szilárd hulladékoknak a környezetvédelmi és a közegészségügyi követelmények betartásával, a talaj felszíne felett vagy a talajfelszín alatt, meghatározott technológiai rend szerint történő rendezett elhelyezése, ártalmatlanítása a rendezett lerakás.

Depónia
A települési szilárd hulladék végleges elhelyezésére szolgáló, megfelelő természetes és műszaki védelemmel ellátott létesítmény.

Depóniagáz
A hulladéklerakókon anaerob körülmények között keletkező gáz. Hazai jogszabályokban hulladéklerakó-gázként definiálják.

E
Egészségügyi hulladékok

Kórházakban és más egészségügyi intézményekben keletkező, jórészt patogén (fertőző) anyagok. Az 1/2002. (I. 11.) EüM rendelet szerint egészségügyi hulladéknak kell tekinteni az egészségügyi ellátásban keletkező humán biológiai anyagokat, a veszélyes hulladékokat és a települési szilárd hulladéknak megfelelő hulladékokat is. Veszélyes hulladékoknak számítanak. Ártalmatlanításukra egyes kórházak saját égető-berendezéssel rendelkeznek.

Elektronikai hulladék, elhasználódott háztartási gépek
A lakossági használatból kivont, elhasználódott, elektromos árammal működő berendezések. Heterogén (vegyes) összetételű hulladékok, sokféle anyagi minőségű alkotóelemből állnak. Egészséget károsító anyagokat (főleg fémeket) tartalmaznak, ennél fogva veszélyes hulladéknak számítanak. Az elektronikai hulladékok lakossági hulladékgyűjtő udvarainkban leadhatóak, illetve egyes műszaki cikkeket forgalmazó áruházakban az e célra rendszeresített konténerekben elhelyezhetőek. Új műszaki cikkek vásárlása esetén az elektronikai hulladékot a forgalmazó köteles visszavenni.

meghatarozas_7

Elkülönített gyűjtés
Olyan gyűjtés, amelynek során a hulladékokat fajtájuk és jellegük szerint elkülönítik, lehetővé téve annak egyedi módon történő kezelését.

Előkezelés
A hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet (pl. válogatás).

Emisszió
Légszennyező anyag levegőbe juttatása. A hulladék égése során (mint megannyi ipari tevékenységből) füstgázok keletkeznek. A modern technológiák alkalmazásával a füstgáz szennyezőanyag tartalma a jogszabályban előírt határértékek alatt maradnak.

Energetikai hasznosítás
Hasznosítási művelet, amelynek során a hulladék energiatartalmát kinyerik, ideértve a biológiailag lebomló hulladékból történő energia-előállítást, valamint az olyan anyaggá történő feldolgozást, amelyet üzemanyagként, illetve tüzelőanyagként használnak fel.

É
Életciklus-szemlélet

Olyan összehasonlító megközelítési mód, amely a megelőzés, valamint a hulladékgazdálkodás során az elővigyázatosságra és a fenntarthatóságra vonatkozó általános környezetvédelmi elvekre, a műszaki megvalósíthatóságra, továbbá az erőforrások védelmére és a gazdasági életképességre vonatkozó szempontokra figyelemmel, az általános környezeti és gazdasági hasznok, költségek, valamint az emberi, egészségügyi és társadalmi hatások felmérésére irányul.

Építési-bontási (inert) hulladék
Az a hulladék, amely nem megy át jelentős fizikai, kémiai vagy biológiai átalakuláson. Jellemzője, hogy vízben nem oldódik, nem ég el, illetve más fizikai, vagy kémiai módon nem reagál, nem bomlik le biológiai úton, vagy nincs kedvezőtlen hatással a vele kapcsolatba kerülő más anyagra oly módon, hogy abból környezetszennyezés, vagy emberi egészségkárosodás következne be, továbbá csurgaléka és szennyezőanyag-tartalma, illetve a csurgalék ökotoxikus (mérgező) hatása jelentéktelen, így nem veszélyeztetheti a felszíni vagy felszín alatti vizeket.
Hasznosítás: beton-adalékanyagként lehetséges, továbbá használható építőelemek, zajvédő falak gyártására, útépítésnél gödrök feltöltésére.

Értéknövelő hasznosítás
Az anyagában történő hasznosítás végtermékének minősége megegyezik az eredeti, feldolgozott termék minőségével, így az anyag megőrzi értékét és minőségét. Ilyen pl. a műanyag palack hulladékából gyártott újabb műanyag palack, vagy akár a tanulmányban említett Bölcsőtől a bölcsőig című könyv műanyag, újrahasznosított lapjai.

Értékcsökkentő hasznosítás
Az anyagában történő hasznosítás folyamán a készülő, újrahasznosított termék minősége alacsonyabb, mint az eredeti, feldolgozott termék minősége. Erre jó példa, amikor kevert műanyag hulladékból kerítésoszlopot gyártanak. A végtermék jó, de anyagminőségét tekintve jóval alacsonyabb értéket képvisel, mint az eredeti termékek fajtánként külön-külön.

F
Fáradt olaj és csomagolóanyagai

A hulladékolajok zöme gépjárművek és hidraulikus rendszerek olajcseréjénél keletkezik. Az olajforgalmazó cégek, különösen a termékdíj törvény megjelenése óta, különös gondot fordítanak a fáradt olaj visszagyűjtésére. Veszélyes hulladéknak számítanak. E hulladékfajták szintén leadhatóak lakossági hulladékgyűjtő udvarokban.

Fogyasztók (konzumensek)
Növényevők, mindenevők, ragadozók, élősködők

Gy
Gyártói felelősség elve

A termék előállítója felelős a termék és a technológia jellemzőinek a hulladékgazdálkodás követelményei szempontjából kedvező megválasztásért, beleértve a felhasznált alapanyagok megválasztását, a termék külső behatásokkal szembeni ellenálló képességét, a termék élettartamát és újrafelhasználhatóságát. A termék előállításából és felhasználásából származó, illetve a termékből keletkező hulladék hasznosításának és ártalmatlanításának megtervezését, valamint a kezelés költségeihez történő hozzájárulást is.

Gyűjtőedény
Szabványosított mérettel rendelkező hulladékgyűjtő edényzet, hulladékgyűjtő zsák, valamint az elkülönített hulladékgyűjtés céljából üzemeltetett eszköz, berendezés.

H
Használt sütőzsiradék

A háztartásokban keletkezett főzésre, sütésre használt sütőzsiradékok maradéka, fogyasztásra már nem alkalmas hulladéka. A lakossági hulladékgyűjtő udvarokban és egyes benzinkutakon leadhatóak. NEM veszélyes hulladék.

meghatarozas_3

Hasznosítás
Bármely kezelési művelet, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse.

Házhoz menő gyűjtés
A szelektív hulladékgyűjtés azon fajtája, amikor a begyűjtést közvetlenül a lakos ingatlanjától szállítják el.

Háztartási hulladék
A háztartásokban képződő vegyes, elkülönítetten gyűjtött, valamint nagydarabos hulladék, ideértve a lakásokban, lakóingatlanokban, a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben, valamint a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein képződő hulladékot.

Hulladék
Bármely anyag vagy tárgy, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik vagy megválni köteles. Azon anyagok, használati tárgyak, amelyek az adott helyen feleslegessé válnak, tulajdonosuk meg kíván válni tőlük. Jellemzőjük továbbá, hogy kezelést igényelnek, amely történhet újrahasznosítással, lerakással, termikus hasznosítással, stb.

Hulladék-előkezelés
Az előkezelés során a hulladékot úgy manipuláljuk, hogy veszélyessége csökkenjen, további feldolgozásra, kezelésre alkalmas legyen. Az előkezelés során a hulladékot apríthatjuk, rostálhatjuk, tömöríthetjük, darabosíthatjuk, tisztíthatjuk, válogathatjuk, valamint a maradék hulladékot lerakás előtt stabilizálhatjuk.

Hulladékégetés
Szakmai körökben hulladékégetésről akkor beszélünk, ha ellenőrizetlen körülmények között történik a termikus reakció. Pl. tarlóégetés, vagy avarégetés. Ha ellenőrzött körülmények között, energetikailag hasznosítjuk (égetjük) a hulladékot, akkor hulladéktüzelésnek nevezzük. Lásd: Hulladéktüzelésű fűtőerőmű

Hulladékfajta
Az az anyagfajta - így különösen fa, fém, papír, üveg, kompozit, műanyag, biológiailag lebomló -, amelyből az adott hulladék képződik.

Hulladékgazdálkodás
A hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése, az ilyen műveletek felügyelete, a kereskedőként, közvetítőként vagy közvetítő szervezetként végzett tevékenység, a hulladékgazdálkodási létesítmények és berendezések üzemeltetése, valamint a hulladékkezelő létesítmények utógondozása.

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
A közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételét, gyűjtését, elszállítását, kezelését, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartását, üzemeltetését biztosító, kötelező jelleggel igénybe veendő szolgáltatás.

Hulladékgyűjtő-sziget
A gyűjtősziget a háztartásokban keletkező, különböző fajtájú, elkülönítetten gyűjtött, települési szilárd hulladékok gyűjtésére szolgáló közterületen lévő begyűjtőhely.

Hulladékgyűjtő udvar (hulladékudvar)
Az elkülönítetten (szelektíven) begyűjthető települési szilárd hulladék bizonyos frakciói, valamint a külön jogszabályban meghatározottak szerint veszélyes hulladékok átvételére és az elszállításig elkülönített módon történő tárolásra szolgáló, felügyelettel ellátott zárt gyűjtőhely.

Hulladékhierachia (hulladékpiramis)
Az Európai Unió által meghatározott fontossági sorrend, mely a mely a hulladékok kezelésének lehetőségeit mutatja a legkedvezőbb megoldásoktól haladva a kedvezőtlenebb lehetőségek felé.

meghatarozas_9

Hulladéklerakás
Lásd: deponálás.

Hulladéklerakó
Lásd: depónia.

Hulladéktüzelés
A hulladék elégetése speciálisan kialakított tüzelőberendezésben oxigén jelenlétében, folyamatos kontrol alatt történik úgy, hogy a tüzelés paraméterei szabályozhatók legyenek. A szabályzás eredményeként tökéletes kiégésre és az emisszió minimalizálására törekszenek.

Hulladéktüzelésű fűtőerőmű (Hulladékégető mű)
Minden olyan műszaki létesítmény és hozzátartozó felszerelés, amely a hulladékok, égetésére létesült és az égetéskor keletkező hőt jó hatásfokkal hasznosítják.

Hulladékudvar
A hulladékgyűjtő udvar a háztartásokban keletkező nem kommunális, valamint veszélyes- és speciális (pl. elektronikai hulladék, festékes doboz, elem, akkumulátor) szilárdhulladék átvételére, az elszállításig elkülönített módon történő tárolásra szolgáló, felügyelettel ellátott, önálló zárt átvevőhely.

Hulladékválogató
A települési szilárd hulladékból származó hasznosítható papír, műanyag és fém hulladékok válogatására szolgáló válogatómű. A válogatóművekben a beérkező anyagok fajtánként, az ipari hasznosítók igényei szerint kerülnek szétválogatására.

meghatarozas_1

Hulladékgazdálkodás
A hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése, az ilyen műveletek felügyelete, a kereskedőként vagy közvetítőként végzett tevékenység, továbbá a hulladékgazdálkodási létesítmények és berendezések üzemeltetése, valamint a hulladékkezelő létesítmények utógondozása.

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
A közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételét, elszállítását, kezelését, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartását, üzemeltetését biztosító, kötelező jelleggel igénybe veendő szolgáltatás.

Hulladékgazdálkodási létesítmény
A hulladékkezelő létesítmény - ideértve az átrakóállomást, a válogatóművet, a hulladékhasznosító vagy a hulladékártalmatlanító létesítményt -, továbbá a hulladékgazdálkodási tevékenységek végzését biztosító telephely, telephelyen belül vagy közterületen kialakított elkülönített terület, amely magában foglalja a hulladékgazdálkodás végzéséhez szükséges, így különösen a környezet biztonságát szolgáló építményeket, kiszolgáló helyiségeket, gyűjtőhelyet.

Humusz
A humusz a talaj sajátos és egyik fontos alkotóeleme: az a szerves anyag a talajban, amely átesett a humifikáció folyamatán. Minél nagyobb a talaj humusztartalma, annál nagyobb a termékenysége is. A humusz nem egy vegyület, azaz nincs kémiai képlete és meghatározott szerkezete, hanem vegyületek keveréke.

I
Imisszió

A különböző tevékenységek során (ipar, közlekedés, stb.) kibocsátott szennyező anyagoknak a talajközeli levegőben kialakult koncentrációja (viszonyított mennyiség).

Inert hulladék
Lásd: építési-bontási hulladék.

Italos-kartondoboz
Úgynevezett társított csomagolóanyag, hiszen háromféle anyagtípusból készül. Alkotóelemei: legalább 75%-ban papír, továbbá műanyag (polietilén) és alumíniumfólia.

meghatarozas_6

K
Kezelés

Hasznosítási vagy ártalmatlanítási műveletek, ideértve a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítést is

Komposzt
Az a morzsalékos, sötétbarna színű földszerű, magas szerves anyag tartalmú anyag, amely szerves hulladékokból, maradványokból, elsősorban mikroorganizmusok tevékenységének hatására jön létre, megfelelő hatások mellett (oxigén, nedvességtartalom). Talajjavításra, tápanyag-utánpótlásra közvetlenül felhasználható.

Komposzt toalett (száraz toalett)
A komposzt toalett - másnéven bio-, vagy humusz-toalett - vízöblítés nélküli, ún. száraz toalett. Nem azonos a kerti budival, mert teljesen szagtalanul működik és éppen ezért házon belül is elhelyezhető. A kész, érett komposzt a kertben felhasználható.

Komposztálás
A komposztálás során egy természetes folyamatot, a szerves növényi eredetű anyagok biológiai lebomlását segítjük elő. A komposztálás során a különböző mikro- és makroorganizmusok közreműködésével a szerves anyagok egyszerű alapvegyületekre bomlanak le, átalakulnak és a nem mineralizálódott szerves anyagokkal humusz-szerű anyagokat képeznek. A komposzt a növények számára fontos tápanyagokat tartalmaz.

meghatarozas_11

Közszolgáltató
Az a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkező és a törvény szerint minősített gazdálkodó szervezet, amely a települési önkormányzattal kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján hulladékgazdálkodási közszolgáltatást lát el.

L
Lebontók (reducensek)

Főleg baktériumok és gombák, dögevők, az elhalt szervezetek összetett szerves anyagait bontják le (heterotrófok).

Lerakás
A hulladék kezelése megfelelő természetes és műszaki védelemmel ellátott hulladéklerakóban. Célja a hulladék környezetterhelő hatásának a lehető legminimálisabb szintre való csökkentése.

Lom
A háztartásokban keletkező nagydarabos hulladékok. Pl. elhasználódott bútorok, elhasználódott használati tárgyak A háztartásokban keletkezett azon hulladék (háztartási berendezési, felszerelési tárgyak, eszközök és anyagok), amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedényzetben nem helyezhető el. Társaságunk a közszolgáltatás keretében belül (Budapesten) évente egyszer szervezett akció keretében elszállítja és ártalmatlanítja a lomokat.

M
Másodnyersanyag

A begyűjtött hulladékok azon része, amely felhasználható egy újabb termék gyártási folyamatának alapanyagaként (pl. megtisztított műanyag darálék felhasználható műanyag játékok készítéséhez).

Megelőzés (reduce)
Az anyag vagy termék hulladékká válását megelőzően hozott olyan intézkedés, amely csökkenti
a) a hulladék mennyiségét, többek között a termékek újrahasználata vagy a termékek élettartamának meghosszabbítása révén;
b) a képződött hulladék környezetre és emberi egészségre gyakorolt káros hatásait, vagy;
c) az anyagok és a termékek veszélyes anyag tartalmát.

Műanyagfajták
http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/hulladek/hulladekfajtak/muanyaghulladek/

Ö
Öko-design

Környezettudatos (ökológiai szemléletű) terméktervezés. Figyelembe veszi, hogy a tárgyak milyen hatást gyakorolnak a környezetre, törekszik a káros hatások csökkentésére, illetve a kedvező hatások kihasználására.

meghatarozas_5

Ökoszisztéma
Ökológiai rendszer. Élőlények és élettelen környezetük teljes kapcsolatrendszere, mely nyílt rendszer (azaz komponensei változhatnak), és bizonyos mértékű önszabályozásra képes.

P
Permakultúra

A permakultúra egy fenntartható emberi környezetet teremtő tervezési rendszer. Az emberi élőhelyek és mezőgazdasági rendszerek olyan kialakítása, mely a természetben zajló ökológiai folyamatokat utánozza, azokat veszi mintául. A rendszer minden egyes elemét annak szükségletei, az általa nyújtott hasznok, és alapvető tulajdonságai által összehangoltan illeszti az egészbe. A részek közti szinergia a hulladék, az energia-, valamint az emberi munkaerő szükséglet minimalizálásával valósul meg.

meghatarozas_12

PET- (polietilén) palack
Üdítős, ásványvizes palack, melyet lehetőség szerint kupak nélkül, összenyomva kell a szelektív hulladékgyűjtő sziget, vagy hulladékudvar műanyaggyűjtő tartályába helyezni.
Hasznosítás: lásd: műanyag hulladéknál

R
RDF

Másodlagos, hulladékból nyert tüzelőanyag: a hulladékkezelési eljárás során különválogatott, magas fűtőértékű frakció, amelyet erőművekben égetve vagy együttégetve, és a cementgyárakban égetve hasznosítanak.

Recycling
Lásd: újrahasznosítás.

Rekultiváció
Rekultiváción a települési szilárdhulladék-lerakók felszíni és felszín alatti környezetszennyező hatásának, azaz a környezeti elemek terhelésének csökkentését, további terhelésük megakadályozását értjük, a tájjelleg esztétikai szempontjainak, a tájba illesztés feltételeinek együttes figyelembevételével.

S
Spam

A spam tehát kéretlen, nagy példányszámban elküldött, azonos tartalmú elektronikus üzenetet jelent. Olyan levél, melynek küldéséhez a címzett nem adta a hozzájárulását.

Sz
Szárazelem

Ceruzaelem, bébi-, góliát- vagy laposelem. Az elhasználódott szárazelem veszélyes hulladék. Ha a háztartási hulladékba kerül, károsítja, szennyezi környezetünket, a vizeket, az erdőket, az élővilágot. Szárazelem gyűjtésére szolgáló tartályok találhatóak a főváros közel 1000 pontján - közintézményekben, iskolákban, valamint lakossági hulladékgyűjtő udvarokban is. A begyűjtött mennyiség veszélyeshulladék-lerakóra kerül.

Szelektív hulladékgyűjtés
A szelektív gyűjtés a különböző alapanyagú hulladékfajták, mint a papír, a műanyag, az üveg, a fém, a szerves anyag különgyűjtését jelenti. A szelektív gyűjtéssel tesszük lehetővé az egyes hulladék-összetevők anyagában történő újrahasznosítását.

meghatarozas_8

Szemét
Hasznosításra már nem alkalmas.

T
Települési szilárd hulladék (TSZH)

Háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben és lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein, valamint az intézményekben keletkező hulladék.
Közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkező, háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék, gazdasági vállalkozásoknál keletkező - külön jogszabályban meghatározott - veszélyesnek nem minősülő szilárd hulladék.

Termelők (producensek)
Az ökoszisztéma anyag- és energiaforgalmában részt vevő fajok ún. funkcionális típusokba sorolhatók. A termelők a szervetlen anyagokból szerves vegyületet állítanak elő (autotrófok).

Tervezett elavulás
Az az irányelv, amely szerint a termékeket korlátozott hasznos élettartammal kell megtervezni, hogy egy bizonyos idő után elavuljanak, azaz kimenjenek a divatból, vagy ne működjenek. Bernard London a nagy világválság idején ebben látta a kiutat és 1932-ben "Vessünk véget a gazdasági válságnak a tervezett elavulás segítségével" című művével ki is fejtette a fenti fogalom megvalósításának elméletét.

Ú
Újrafeldolgozás

Olyan hasznosítási művelet, amelynek során a hulladékot termékké vagy anyaggá alakítják annak eredeti használati céljára, akár más célokra; ez magában foglalja a szerves anyagok feldolgozását, de nem tartalmazza az energetikai hasznosítást és az olyan anyaggá történő feldolgozást, amelyet feltöltési műveletek során használnak fel.

Újrahasználat (reuse, recovery)
Olyan művelet, amelynek révén a hulladéknak nem minősülő terméket vagy alkatrészét újrahasználják arra a célra, amelyre eredetileg szolgált.

meghatarozas_2

Újrahasználatra előkészítés
Tisztítással, javítással, valamint ellenőrzéssel végzett hasznosítási művelet, amelynek során a hulladékká vált terméket vagy alkatrészét előkészítik arra, hogy bármilyen egyéb előkezelés nélkül újrahasználható legyen.

Újrahasznosítás (újrafeldolgozás, recycling)
Az újrahasznosítás olyan tevékenység, melynek az a célja, hogy a tartós, nem természetes, főleg hulladékká váló anyagokat nyersanyaggá alakítsa át és olyan másodlagos, újra hasznosítható anyagokat állítson elő, amelyek segítik a természetes anyagok felhasználásának csökkentését.

V
Vegyes hulladék

A háztartási és a háztartási hulladékhoz hasonló hulladéknak az a különböző fajtájú és összetételű hulladékot tartalmazó része, amelyet az elkülönítetten gyűjtött hulladéktól eltérő külön gyűjtőedényben gyűjtenek.

meghatarozas_10

Veszélyes hulladék
A 2012. évi CLXXXV. törvény 1. mellékletében meghatározott veszélyességi jellemzők legalább egyikével rendelkező hulladék.

Veszélyeshulladék-égető mű
Olyan hulladékkezelő létesítmény, amelyben a hulladékok égetésének műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott feltételek szerint veszélyes hulladékot égetnek.

Vörösiszap
Az alumíniumgyártás mellékterméke. Feltárt bauxit és visszamaradt lúg zagy elegye. Lúgos (pH 13) kémhatása miatt veszélyes hulladék. Emiatt tartós érintkezéssel a bőrt kimarja, és pusztítóan hat az élővilágra is. Színe a kémiai eljárás során vízben nem oldódó, visszamaradt komponens, a vas-oxid, oxihidroxid (hétköznapi nevén: rozsda) vörösesbarna színe miatt vöröses. Timföldgyárak mellett zagytározó kazettákban tárolják, kezelik.

meghatarozas_13

Z
Zöldhulladék (Zöld javak)

Olyan hulladék, amely a kertben és a ház körül keletkezik a kertápolás során, és növényi részekből áll, mint lomb, fa- és bokornyesedék, nyírt fű, gyom.

Forrás:
www.hulladek.eu
www.szelektalok.hu
www.szelektiv.valogatnijo.hu
2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékrólBookmark and Share